Uitstel monumentenaftrek met een jaar.

 

Minister Bussemaker van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het voorstel om de fiscale aftrek op uitgaven voor monumentenpanden af te schaffen met één jaar uitstelt. Bussemaker komt hiermee tegemoet aan de wens van de Kamer en de monumentensector.

De afgelopen maand hebben de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten), Erfgoedvereniging Bond Heemschut en Kunsten ’92 druk gelobbyd om de voorgenomen bezuiniging op de monumentenzorg (met de afschaf van de fiscale regeling als gevolg) van tafel te krijgen in afwachting van de algehele stelselherziening van de monumentenzorg in 2018. De bezuiniging van 25 miljoen die Bussemaker met het afschaffen van de fiscale aftrek wilde bereiken is echter nog niet van de baan en moet volgend jaar op de begroting van OCW gevonden worden.

De minister houdt het wetsvoorstel voorlopig aan. Daarmee neemt ze langer de tijd om verder te werken aan de nieuwe subsidieregeling ter vervanging van de oude fiscale regeling. De komende tijd zal over een mogelijke vervangingsregeling met de Kamer en het erfgoedveld verder gesproken worden. De minister heeft de Kamer suggesties gedaan hoe de huidige regeling aan te passen.

Via deze link kunt u de brief van de minister downloaden.

Bronnen: Persbericht Kunsten ’92 en ERFGOEDSTEM

Beëindiging fiscale aftrek onderhoudskosten

 

Kamer kritisch op plannen Kabinet voor bezuiniging op monumenten

 • 70 • Bron: Persbericht Kunsten ’92

 

Het aanbieden van de petitie Foto: Kunsten '92Het aanbieden van de petitie Foto: Kunsten ’92

Vandaag hebben FIM, Bond Heemschut en Kunsten ’92 een petitie tegen de voorgenomen bezuiniging op monumenten aangeboden aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Karel Loeff (directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut) overhandigde aan voorzitter Pieter Duisenberg de 10.468 keer ondertekende petitie ‘Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!

De aanwezige Kamerleden benadrukten allen het belang in te zien van het behoud van monumentaal erfgoed voor de hele samenleving. Voorzitter Duisenberg was onder de indruk van het aantal ondertekenaars en gaf te kennen de petitie zeer serieus te nemen en dat dit onderwerp de volle aandacht heeft van de Kamer.

Gisteren bleek bij het Tweede Kamerdebat over de belastingplannen voor volgend jaar dat zowel oppositie als coalitie kritisch zijn op de plannen van het kabinet om te bezuinigen op o.a. de fiscale regelingen voor monumenten en scholing. Het kabinet heeft de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Oppositiepartijen CDA, SP, D66 en ChristenUnie zien niets in het wetsvoorstel, omdat het als een “ordinaire” bezuiniging is bedoeld en het ten koste gaat van cultureel erfgoed. Ook coalitiepartner VVD is kritisch, omdat het niet duidelijk is of de nieuwe subsidieregelingen (die ervoor in de plaats komen) goed zullen werken en omdat het om onderwerpen gaat die de VVD belangrijk vindt, zoals het in stand houden van cultureel erfgoed (en een leven lang leren), aldus VVD-Kamerlid Aukje de Vries. De andere coalitiegenoot PvdA is kritisch vanwege de gebrekkige uitwerking van de plannen.

Aanstaande maandag 7 november vindt het vervolg van het Tweede Kamerdebat ‘Pakket Belastingplan 2017’ plaats, waarbij staatssecretaris Wiebes de vragen van de Kamer zal beantwoorden. Ook minister Bussemaker komt naar de Kamer voor dat debat. Zie agenda.

De delegatie die de petitie aanbood, bestond uit Karel Loeff (Bond Heemschut en secretaris FIM), Mathijs Witte (Bond Heemschut), Leo Endedijk (Hollandsche Molen en voorzitter FIM), Nel Viersen (Bewoond Bewaard en vice voorzitter FIM), Jephta Dullaart (FIM), Heleen Alberdingk Thijm (Kunsten ’92), Per Insinger (VPHB), Berend Pastoor (FPG), Roel Robbertsen (FPG), Ewoud van Arkel (Agrarisch Erfgoed Nederland)

Wethouders 67 monumentengemeenten sturen brief aan Tweede Kamer tegen afschaffen fiscale aftrek monumenten

OKT272016

Wethouders van 67 monumentengemeenten verzoeken de Tweede Kamer per brief om niet akkoord te gaan met voorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Wiebes om  – vooruitlopend op een herijking van het financiële stelsel per 2017 – de fiscale aftrek voor woonhuismonumenten af te schaffen en om te bouwen tot een subsidieregeling. Waarbij tevens het budget wordt verlaagd van 57 miljoen naar 32 miljoen. Reden daarvoor zijn de te verwachten ongewenste negatieve effecten voor ons erfgoed, de eigenaren en de overheid.

“Wij vragen u dan ook niet akkoord te gaan met een korting op het budget en het voorstel kritisch te bezien door niet vooruitlopend op de herijking van het financiële stelsel voor monumenten  te besluiten tot deze essentiële koerswijziging.”

Lees hieronder de brief van wethouder Gerdo Grootheest (gemeente Maastricht), mede namens 63 andere gemeenten:

Brief monumentengemeenten aan Tweede Kamer over afschaffen fiscale aftrek monumenten

OPROEP: Ook andere gemeenten kunnen zich nog melden om deze brief te ondersteunen! Dat kan door een mail te sturen naar Gerda Kroeze: wg.kroeze@deventer.nl .

Inmiddels wordt de brief ondersteund door wethouders van de volgende 67 gemeenten:
Aalten, Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Berkelland, Breda, Bronkhorst, Brummen, Brunssum, Delft, Den Haag, Deventer, Doesburg, Doetinchem,  Dongeradeel, Dordrecht, Eijsden-Margraten, Epe,  Grave, Groningen, Gulpen-Wittem, Haarlem, Harderwijk, Harlingen, ’s Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Kampen, Krimpenerwaard, Leeuwarden, Leiden, Lochem, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Middelburg, Montferland, Nuth, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Rheden, Roermond, Rotterdam, Schiedam, Schouwen-Duiveland, Sittard-Geleen, Sluis, Stein, Sudwest-Fryslan, Tilburg, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vaals, Venlo, Venray, Vlissingen, Voerendaal, Voorst, Waterland, Weert, Winterswijk, Wijdemeren, Zaanstad, Zutphen en Zwolle.

Ook kunt u de petitie ondertekenen!

brievenbus monument

Restauratie monument

23 september 2016

Op Prinsjesdag 2016 is aan de Tweede Kamer (externe link) bekendgemaakt dat de fiscale aftrek van onderhoud aan rijksmonumenten per 1 januari 2017 zal worden beëindigd. Dit heeft de minister in een brief nader toegelicht. Een aantal zaken zal de minister op korte termijn nog verder uitwerken. De overgangsregeling die is aangekondigd – en loopt tot eind 2018 – wordt nog verder uitgewerkt. Uit de brief blijkt het volgende:

Eigenaren die een ‘onomkeerbare financiële verplichting’ zijn aangegaan voor 1 januari 2017 mogen niet gedupeerd worden.

Eigenaren die in 2017 en 2018 regulier/kleiner onderhoud gaan uitvoeren, komen volgens de brief van de minister in aanmerking voor subsidie van 25% van de onderhoudskosten tussen 2.000 en 10.000 euro (dus 500 tot 2.500 euro subsidie). In de komende weken zal via het ministerie van OCW duidelijk worden hoe de vaststelling van de kosten en (dus) de subsidie en de uitbetaling daarvan plaats zal gaan vinden.

Investeringen boven 10.000 euro kunnen ook in de toekomst nog steeds worden gefinancierd met een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek via het Nationaal Restauratiefonds. Met het vervallen van de fiscale aftrek zal de (maximale) hoogte van de lening worden verhoogd van 70% naar 100% van de vastgestelde kosten. Omdat de fiscale grondslag voor het vaststellen van deze kosten vervallen is, zal hiervoor een nieuwe grondslag moeten worden vastgesteld.

Update: Lees de Nieuwe Kamerbrief (externe link)van 10 oktober

bron: Monumenten.nl

Op erfgoed bezuinigen? een monumentale vergissing!

De Federatie Instandhouding Monumenten, Kunsten ’92 en Erfgoedvereniging Bond heemschut zijn een campagne gestart om te protesteren tegen het kabinetsvoornemen om in de begroting 25 miljoen euro voor de instandhouding van monumenten te schrappen. Hieronder vallen niet alleen meer dan 30.000 woonhuizen, maar ook honderden boerderijen, buitenplaatsen, molens, landgoederen, tuinen en parken. Ongeveer de helft van de 60.000 rijksmonumenten wordt door deze bezuiniging getroffen. De eigenaren van deze panden mogen straks het onderhoud grotendeels zelf gaan betalen. Het bezitten van een Rijksmonument wordt zo een dure aangelegenheid en onbetaalbaar voor vele monumentenbezitters. Dat is een miskenning van de waarde van monumenten voor de gemeenschap en ondergraaft de bereidheid onder eigenaren om rijksmonumenten goed en planmatig te onderhouden. Monumenteneigenaren rekenen op een betrouwbare overheid en het afschaffen van de fiscale aftrek schaadt het vertrouwen. Dat leidt tot uitstel, afstel en waardenverlies van rijksmonumenten. En dus tot hogere kosten in de toekomst!

Wij

Federatie Instandhouding Monumenten, Kunsten ’92, Erfgoedvereniging Bond Heemschut

constateren

  • Dat de aangekondigde bezuinigingen zorgen voor uitstel en afstel van periodiek onderhoud aan rijksmonumenten en leiden tot verval.Dat 89% van de Nederlanders vindt dat monumentaal erfgoed behouden moet blijven.Dat eigenaren gedemotiveerd worden om zich actief in te zetten voor behoud van hun monument.Dat door bezuinigingen monumenten in de knel komen!

en verzoeken

  • Om de voorgenomen bezuiniging door de afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten voor particuliere monumenteneigenaren, terug te draaien.Om elders het geld te vinden om de bezuiniging op de Begroting van OCW te compenseren.Om de minister van OCW en de staatssecretaris van Financiën te bewegen in gesprek te gaan met de sector hoe een nieuw stelsel vorm dient te krijgen.
  • 20-09-2016
    Uit persbericht van Kunsten ’92: “Slecht nieuws voor monumenteneigenaren: de fiscale aftrek voor monumenteneigenaren wordt afgeschaft, waarmee het onderhoud van monumenten van 30.000 particulieren in gevaar komt. Het betekent een bezuiniging van 25 miljoen euro op de cultuurbegroting.”

 

Instandhoudingssubsidie aanvragen in 2016 niet meer mogelijk

De Restauratiebeurs gaat dit jaar in op de kwaliteit van restauratie en onderhoud van een

monument.

08 april 2016

Dit jaar kan er geen subsidie meer aangevraagd worden voor de instandhouding van gebouwde,      groene of archeologische monumenten

De indieningstermijn is op 31 maart gesloten. In de komende maanden behandelt de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de binnengekomen aanvragen.

De Rijksdienst controleert of de aanvragen compleet zijn, inclusief alle verplichte bijlagen.

Ook kijken we of de aanvragen voldoen aan de indieningsvereisten.

Mocht er informatie ontbreken, dan stuurt de Rijksdienst een verzoek om aanvullende informatie.

Eind augustus ontvangen alle aanvragers gelijktijdig bericht over toekenning of afwijzing van

hun subsidieaanvraag.

Nadat alle besluiten zijn verstuurd, publiceert de Rijksdienst op deze website een

overzicht van toegekende subsidies

De eerstvolgende aanvraagperiode voor instandhoudingssubsidie is van 1 februari tot en met 31 maart 2017.

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling en de wijze van verdeling van het budget

op Alles over instandhoudingssubsidie.

Met vragen kunt u terecht bij de:

InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: info@cultureelerfgoed.nl of 033 – 421 7 456

Verslag bespreking Erfgoedwet in Tweede Kamer 2 juni 2015

Een greep uit het verslag:

Pechtold:  “…….Om schade aan monumenten te voorkomen heb ik ook een amendement ingediend op de Omgevingswet. Hierin wordt een algemene instandhoudingsverplichting voor eigenaren opgenomen onder het motto: je moet het dak repareren als de zon nog schijnt. Door dit in de wet op te nemen kan worden voorkomen dat eigenaren hun monumenten al dan niet opzettelijk verwaarlozen. Dit komt de staat van ons erfgoed ten goede…… Ook over een ander punt zijn de heer Monasch en ik het roerend met elkaar eens, namelijk over de wens om monumenten en hun interieurs, de ensembles, in samenhang te kunnen beschermen. Het geheel is immers meer dan de som der delen.

CU “………De inzet was een landelijk netwerk van interieurwachters…..Wat is er met dit voornemen gebeurd? ..”

“…Waarom wordt de behandeling van de NMo en de voorgenomen vervreemding niet in één keer behandeld met de voorliggende Erfgoedwet? (verkoop 34 mon.complex, mh)

SGP “….Een eigenaar mag een monument niet actief of passief verwaarlozen. Dat betekent dat het monument ten minste wind- en waterdicht gehouden moet worden. De regering vindt dat gelukkig een prima uitgangspunt, maar creëert toch wat verwarring. In het wetsvoorstel wordt namelijk een definitie ingevoerd van normaal onderhoud. Dat zijn noodzakelijke, reguliere werkzaamheden, gericht op het behoud van de monumentale waarde. De vraag is echter waarom deze definitie wordt ingevoerd, terwijl deze verder in het wetsvoorstel niet wordt toegepast…” …. Later zegt de minister: “Nu vind ik het wel van belang dat verplichtingen van eigenaren om te voldoen aan de instandhoudingsplicht proportioneel moeten zijn en ook op die manier moeten worden gehandhaafd. Het moet dus niet zo zijn dat de gemeente bij het ontbreken van elk likje verf bij de eigenaar op de stoep staat. Ook is het niet de bedoeling dat de gemeente wacht met het aanspreken van een eigenaar tot het moment waarop instandhouding alleen nog te realiseren is met een alomvattende restauratie. Met die kanttekening ben ik bereid om het oordeel over dit amendement aan de Kamer te laten…”

“CDA “..Is het niet zo dat de Nederlandse regering zich met het verdrag van Granada uit 1994 verplicht heeft om ook het interieur van monumenten te beschermen?..

“…De beschrijving geeft ook aan hoe ver de overheid vervolgens kan gaan met ingrijpen. Dit blijkt uit een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 oktober 2014. Hieruit vloeit voort welke aspecten van het monument in het bijzonder beschermwaardig zijn. Hieruit kan vervolgens dan ook afgeleid worden welke aspecten juist geen monumentale waarde toekomen. Deze kunnen dus gewijzigd worden door de eigenaar. Het is daarom van belang dat deze beschrijving goed is…”…….. reactie: Zij/de regering stelt dat de RCE verantwoordelijk is voor het bijhouden van het register. In opdracht van het ministerie worden verbeteracties voorbereid

Naoorlogs: “…Is zij bereid om nog dit jaar met een integrale visie te komen op het behoud en de bescherming van dit naoorlogs erfgoed, zoals de Raad voor Cultuur geadviseerd heeft in zijn advies van 4 juli 2013? Het gaat daarbij zowel om een intensivering van het aanwijzingsprogramma voor monumenten uit de periode 1945-1965, als om het starten van een aanwijzingsprogramma voor de periode 1959-1965…”

Vrijwilligers: “…De minister schrijft dat het juridisch mogelijk is om het te regelen, de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) heeft zelfs een heel eenvoudig model ontwikkeld om het te doen, maar toch schrijft de minister de Kamer dat zij het niet doet. Ik roep de minister nog een keer op om ervoor te zorgen dat vrijwilligers kunnen meetellen in de eigen inkomsten bij de aanvraag van een Brim-subsidie…”

VVD: “..Ik zei het al eerder: monumenten hebben op dit moment een bijzondere aantrekkingskracht. Het is in en hip om te genieten van cultuurgoed. Met name steden en dorpen met een historisch hart trekken veel belangstellenden of mensen die in een monumentale woning willen wonen. We lopen dus het risico dat ook steeds meer mensen zich willen bemoeien met privaat cultureel bezit. De betrokkenheid bij ons erfgoed is heel positief maar kent ook perverse effecten, zoals bemoeizucht en regeldrift. Hoe zorgen we ervoor dat de aanwijzing als beschermd cultuurgoed, met de nodige regelgeving voor de eigenaar tot gevolg, in balans is met het belang van cultuurgoederen voor de hele samenleving? In de Erfgoedwet wordt in artikel 3.9 ingegaan op de procedurele stappen om tot aanwijzing van een beschermd cultuurgoed te komen. Voor de VVD is het belangrijk dat de eigenaar van een cultuurgoed altijd het laatste woord heeft als de minister een rijksmonument of rijkscultuurgoed aanwijst. Zijn belang en recht staan wat de VVD betreft voorop.

Wet alleen voor rijksmonumenten: Ik vind dat wij bij de behandeling van dit wetsvoorstel een duidelijk voorbehoud moeten maken en de wet alleen van toepassing moeten laten zijn op rijksmonumenten en erfgoed van nationaal belang.

De minister: Roerend erfgoed behorend bij gebouw: “…Ik zou mij kunnen voorstellen de heer Monasch zijn amendement in een motie omzet, waardoor wij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zouden kunnen vragen om een register te maken van de belangrijkste interieurensembles. Ik zeg erbij dat dat wel beperkt moet blijven…”

Groene monumenten: Ik heb verder het voornemen om onderzoek te laten doen naar de instandhouding van zogenaamde “groene monumenten”. Stadstuinen horen daarbij. Mocht uit dat onderzoek blijken dat er iets in die zin speelt, dan zullen wij dat terstond opnemen.

Samenhang met de verkoop bedongen vergoeding ter zake van restauratiewerkzaamheden zijn geen aftrekbare onderhoudskosten.

Uitgaven voor monumentenpanden. Er is sprake van een in samenhang met de verkoop bedongen vergoeding ter zake van restauratiewerkzaamheden die ten tijde van de aankoop in opdracht van de verkoper zijn verricht. Geen sprake van onderhoudskosten in de zin van artikel 6.31, eerste lid, letter b, van de Wet IB 2001. Da

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Kenmerken 13/00417 en 13/00418

30 juni 2015

zie ook onder koop-aannemingsovereenkomst

Lage btw-tarief bij renovatie en herstel van woningen vervalt per 1 juli 2015

het lage btw-tarief voor het verbouwen en herstellen van woningen wordt Vanaf 1 juli weer 21 procent.

Vanaf 1 maart 2013 tot en met 30 juni 2015 geldt het lage btw-tarief van 6 procent voor de arbeidskosten die bij een verbouwing of renovatie gemaakt worden.

Huizenbezitters die nog van dit lage tarief willen profiteren, moeten ervoor zorgen dat de werkzaamheden voor 1 juli afgerond zijn. Voor alles wat na die datum wordt gedaan, geldt weer het hogere btw-tarief.

En iedereen die alvast aanbetalingen doet voor werkzaamheden op of na 1 juli, moet toch een tarief van 21 procent betalen.

Voor het schilderen, stukadoren en isoleren van woningen ouder dan twee jaar blijft het lage tarief wel gelden.

bron: Belastingdienst.

Erfgoedwet unaniem aangenomen door Tweede Kamer

Erfgoedwet unaniem aangenomen door Tweede Kamer

16 juni 2015

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer is de Erfgoedwet vandaag met algemene stemmen aangenomen. Dit is een belangrijke stap naar de verwachte inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 januari 2016. Na de zomer dit jaar volgt de behandeling in de Eerste Kamer.

Een interieurfoto van een monument dat in onderhoud is
De instandhoudingsplicht van een rijksmonument is een van de elementen die in de Erfgoedwet worden opgenomen

Naast het wetsvoorstel konden verschillende amendementen en moties rekenen op een meerderheid. Een van de amendementen betrof het zorgvuldig afstoten van cultuurgoederen in overheidsbezit. Onderdeel van het wetsvoorstel dat naar de Eerste Kamer gaat, is het bekend maken van een voornemen om een cultuurgoed af te stoten en een termijn van 13 weken tussen het moment dat een overheid de minister op de hoogte stelt van een afstoting en de daadwerkelijke afstoting.

 

 

Daarnaast is de instandhoudingsplicht aangenomen die de bestaande praktijk volgt. Dit is de verplichting om een rijksmonument zodanig te onderhouden dat instandhouding gewaarborgd is.

Alle stemmingen en moties over de Erfgoedwet zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer .

Aansprakelijkheid notaris overdrachtsbelasting i.v.m. vrijstelling voor monumentenpand. Klachtplicht art. 6:89 BW

 

De notaris wordt veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 33.600,- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 juni 2006 tot aan de dag der voldoening en de kosten van het geding in eerste aanleg en hoger beroep.

Aansprakelijkheid notaris overdrachtsbelasting vrijstelling voor monumentenpand

bron: de Rechtspraak

Asbestdaken verboden vanaf 2024

2-3-2015 – 11:54
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Dat maakt de Rijksoverheid vandaag bekend.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector.

Inventarisatie
Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar.

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.

Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.

Gezondheid en kosten
De ministerraad heeft ingestemd met het verbod, dat is voorgesteld door staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Daarnaast zorgt het opruimen van bij brand verspreide asbestdeeltjes zorgt bovendien voor hoge kosten.

Online aanvragen instandhoudingssubsidie 2015

Gepubliceerd: 21 januari 2015

Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2015 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Er is dit jaar in totaal 50,5 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 44,7 miljoen euro bestemd voor gebouwde monumenten, 5 miljoen euro voor groene monumenten zoals parken en tuinen en 800 duizend euro voor archeologische monumenten. Met het geld helpt het Rijk eigenaren hun rijksmonument planmatig te onderhouden. Regelmatig uitvoeren van sober en doelmatig onderhoud voorkomt dure restauraties. Het bedrag per rijksmonument wordt bepaald op basis van een onderhoudsplan voor een periode van zes jaar.

Online aanvragen

De nieuwe online module maakt het aanvragen van subsidie eenvoudiger. De monumenteigenaar wordt stapsgewijs door de aanvraag heen geholpen met informatie op maat. Alle door de Rijksdienst gevraagde informatie kan in één keer digitaal worden verzonden. Medewerkers van de InfoDesk kunnen zo nodig helpen bij het invullen van de online aanvraag: 033-4217456 of info@cultureelerfgoed.nl.

Vanaf 1 februari kunt u de aanvraag verzenden.

Op 31 augustus 2015 zal bekend zijn subsidieverzoeken gehonoreerd worden.

Alle informatie over de subsidieregeling is te vinden op deze website onder Instandhoudingssubsidie. Daar vindt u ook de financieringscheck, waarmee u kunt nagaan of u in aanmerking komt voor subsidie of een lening.

Direct naar de aanvraagmodule instandhoudingssubsidie.

Bron: de Erfgoedstem

Geen energielabel verplicht voor monumenten

Gepubliceerd: 22 december 2014

In januari 2015 ontvangen alle huiseigenaren een voorlopig energielabel. Dit label – dat eigenaren moeten omzetten in een definitief label – is nodig bij verhuur of verkoop van de woning. Het energielabel is echter niet verplicht bij verhuur of verkoop als het  een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument betreft. Als monumenteigenaar bent u dus niet verplicht een definitief label aan te schaffen.

Bron: Rijksoverheid

Verlenging voor het lage btw op onderhoud en renovatie tot 1 juli 2015

dinsdag 06-01-2015,

Eerder in 2014 hebben het kabinet en de oppositiepartijen opnieuw besloten tot verlenging voor het lage btw op onderhoud en renovatie. Dit besluit is eind december door de Eerste Kamer formeel bekrachtigd. Laag-btw op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen geldt daarmee definitief tot 1 juli 2015.

De btw-verlaging van 21% naar 6% geldt alleen voor de arbeid en alleen voor projecten waarbij de werkzaamheden worden afgerond in de periode vanaf 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Wij adviseren bouwondernemers dan ook hierover in de offerte duidelijkheid te verschaffen richting de opdrachtgever, zodat daarover geen onplezierige discussies kunnen ontstaan.

 

Bron: Bouwend Nederland

Aftrek alleen voor in Nederland gelegen monumenten

Volgens advocaat-generaal Kokott bij het Europese Hof kan voor een buitenlands monument door een buitenlands belastingplichtige, die opteert voor binnenlandse belastingplicht, geen aftrek worden geclaimd voor onderhoudskosten van dat monument. De fiscale aftrekmogelijkheden gelden alleen voor in Nederland gelegen en als zodanig geregistreerde monumenten.
Een kasteelheer werkzaam in Nederland maar bewoner en eigenaar van een kasteel in België, opteert er voor om als binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt. Hij brengt de onderhoudskosten voor het kasteel in aftrek in zijn aangifte inkomstenbelasting. Het kasteel is in België aangewezen als wettelijk beschermd monument en dorpsgezicht, maar is niet ingeschreven in de Nederlandse monumentenregisters. De inspecteur weigert om die reden de aftrek toe te staan. Rechtbank Breda en vervolgens Hof Den Bosch vinden echter dat deze beperking in strijd is met het Europese recht en staan de aftrek toe.
De Hoge Raad besluit prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie. Advocaat-generaal Kokott komt tot de conclusie dat de vrijheid van vestiging en de vrijheid van kapitaalverkeer niet in de weg staan aan een beperking van de Nederlandse fiscale stimuleringsregeling tot in het monumentenregister geregistreerde panden. Een nationale regeling tot behoud en instandhouding van het Nederlandse culturele erfgoed rechtvaardigt een dergelijke beperking.
Bron: Conclusie AG Kokott 04-09-2014