Definitie onderhoudskosten

Als groot onderhoud kan worden verstaan de onderhoudswerkzaamheden die op essentiële wijze bepalend zijn voor het functioneren van het rijksmonumentenpand en die niet regelmatig terugkeren. Het gaat hierbij om ingrijpende, min of meer eenmalige reparatiewerkzaamheden zonder uitvoering waarvan het voortbestaan van het pand in gevaar zou worden gebracht.

Bij het bepalen van de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten -inclusief BTW- maakt de Belastingdienst geen onderscheid tussen oud of nieuw, binnen of buiten, alleen tussen onderhoud of verbetering.

De bescherming van het monument omvat de gehele onroerende zaak. Dus alle onderdelen (bestanddelen) van de onroerende zaak, zoals de fundering, gevel en gevelonderdelen (bijv. ook stoep, trap of bordes), draagconstructie, kap, vloeren, vloerafwerking en interieur (bijv. plafond, wandafwerking, trappen, deuren en schouwen), maken deel uit van het beschermd monument, ook al zijn deze onderdelen niet in de registeromschrijving genoemd.

Besluit staatssecretaris 7 maart 2016. BLKB2016-360m

Fiscaal transparant samenwerkingsverband met monumentenpand

De Belastingdienst heeft een aantal varianten gesignaleerd van fiscaal transparante samenwerkingsverbanden waarin een monumentenpand wordt geëxploiteerd. Om voor aftrek van uitgaven voor monumentenpanden in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De gemaakte kosten moeten zijn aan te merken als onderhoudskosten voor een monumentenpand. Daarnaast moeten deze kosten op de belastingplichtige drukken en moeten de waardeveranderingen van het monumentenpand de belastingplichtige direct of indirect grotendeels aangaan. Bij de hier bedoelde fiscaal transparante samenwerkingsverbanden vergt de toets op de twee laatstgenoemde aspecten extra aandacht om te bezien of op het niveau van de participanten aan de voorwaarden wordt voldaan. Om een goed zicht op de verschillende varianten te krijgen, treedt het Bureau Monumentenpanden op als aanspreekpunt voor de beoordeling van de hier bedoelde samenwerkingsverbanden. Verzoeken om vooroverleg met betrekking tot investeringen door fiscaal transparante samenwerkingsverbanden kunnen daarom worden voorgelegd aan het Bureau Monumentenpanden.