Monumentenspecialist

Waarom Monumentenspecialist.nl?

Deze website is gemaakt om u enigszins wegwijs te maken in het doolhof van mogelijkheden met betrekking tot de fiscale aftrek van kosten welke u maakt of denkt te maken aan uw monument om deze weer in bruikbare staat te brengen cq. te houden.

Gebruik de zoekfunctie aan de rechterkant van de pagina om informatie te winnen.

De schrijver -jarenlang werkzaam voor Bureau Monumentenpanden te Amersfoort-  van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden in de informatie op deze website. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om u van advies te dienen en dient niet als volledig te worden beschouwd. 

Bronnen: Rijksbelastingdienst-Rijksdienst Cultureel Erfgoed-NRF-Erfgoedstem-Monumenten.nl-Rechtspraak.nl

Open Monumentendag Zaterdag 9 en zondag 10 september 2017

Zaterdag 9 en zondag 10 september 2017

Open Monumentendag
thema: Boeren, burgers en buitenlui

In het weekend van 9 en 10 september 2017 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Tot die tijd ben jij van harte welkom op de Open Monumentendag Specials die gedurende het hele jaar door heel Nederland worden georganiseerd.

Aanvragen herbestemmingssubsidie vanaf 1 oktober 2017

25 augustus 2017

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw.
Subsidie aanvragen in 2017
Herbestemmingssubsidie aanvragen kan van 1 oktober tot en met 30 november 2017.
Aanvraag voorbereiden
U kunt alvast uw aanvraag voorbereiden. Zie monumenten.nl/aanvraag-voorbereiden.
Subsidie voor onderzoek
Eigenaren en belanghebbenden kunnen in deze periode subsidie voor onderzoek aanvragen. Belanghebbenden moeten voor het laten uitvoeren van een onderzoek wel toestemming hebben van de eigenaar.
Subsidie voor wind- en waterdichtmaatregelen
Voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen kunnen alleen eigenaren subsidie aanvragen. Bij deze aanvraag moet u ook een begroting of een offerte meesturen die is opgesteld volgens de hoofdstructuur van het Stabu (standaard besteksysteem). U kunt hiervoor het begrotingsmodel gebruiken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Dit begrotingsmodel staat op monumenten.nl/subsidie-aanvragen. Hier vindt u eind september ook de formulieren voor uw aanvraag.
Subsidieregeling voorkomt leegstand
In het ketelhuis van het Philipscomplex Strijp S in Eindhoven zit nu een restaurantDe Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan. De regeling geldt voor gebouwen waarvoor niet makkelijk een nieuwe bestemming te vinden is, zoals kerken, industriegebouwen en scholen. Zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend) komen in aanmerking voor subsidie.
2,4 mln euro voor herbestemmingssubsidie
Jaarlijks reserveert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro voor de herbestemmingsregeling. Hiervan gaat 1,7 miljoen euro naar onderzoek en 0,7 miljoen naar maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van panden

Uitstel aftrek onderhoudskosten tot 2019.

Op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten te beëindigen en om te vormen naar een subsidieregeling. De beoogde afschaf ging gepaard met een bezuiniging op het jaarlijks beschikbare budget. Dit wetsvoorstel is aangehouden. In de Voorjaarsnota 2017 van 1 juni bevestigde het Ministerie van Financiën dat de eerder aangekondigde bezuiniging, die gepaard ging met de omvorming van de monumentenaftrek, definitief van de baan is.

De wetswijziging heeft forse uitvoeringsconsequenties, waarvoor veel voorbereidingstijd nodig is. Bovendien vindt minister Bussemaker het belangrijk om de gebruikers van deze regeling niet te lang in onzekerheid te laten over de situatie in het komende jaar. Daarom heeft de minister in overleg met de staatssecretaris van Financiën besloten de Kamer in een brief voor te stellen de wetswijziging met een jaar uit te stellen tot 2019. Over het fiscaal jaar 2018 kan dan nog gebruik gemaakt worden van de fiscale aftrekmogelijkheden zoals beschreven op de site van De Belastingdienst. In 2018 zal het ministerie van OCW, in overleg met veldpartijen, wel verder gaan met de uitwerking van een vervangende subsidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten vanaf 2019. Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen.
bron: Restauratiefonds

 

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

Datum 30 juni 2017 (Onze referentie 1217960)

Betreft Voortgang dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

In mijn brief van 9 november 2016 waarin ik u heb verzocht het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing te willen aanhouden, heb ik aangegeven dat uw Kamer tijdig van mij een brief ontvangt met het oog op de verdere besluitvorming over de omvorming van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven naar scholingsvouchers en van de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden naar een onderhoudssubsidie voor rijksmonumenten. (Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 556, nr. 10). In deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan en het beoogde verdere traject. Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing Het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing is vorig jaar op mijn verzoek door uw Kamer aangehouden. Dit wetsvoorstel regelt de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven. Het wetsvoorstel is na de verkiezingen van 15 maart 2017 door uw Kamer controversieel verklaard, waardoor het besluitvormingsproces rondom dit wetsvoorstel nu stil ligt. Wel heeft het kabinet in de Voorjaarsnota opgenomen dat de bezuiniging op deze dossiers wordt teruggedraaid, waardoor het volledige fiscale budget beschikbaar komt voor de vervangende uitgavenregelingen. De wetswijziging zou oorspronkelijk ingaan per 2018. Dit is echter een wijziging met forse uitvoeringsconsequenties (voor DUO, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Belastingdienst) waarvoor voorbereidingstijd nodig is. Ook wil ik de gebruikers van deze regelingen niet te lang in onzekerheid laten over de situatie in het komende jaar. Alles overwegende heb ik in overleg met de staatssecretaris van Financiën besloten om de door dit kabinet voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven met een jaar uit te stellen tot 2019. Mijn ministerie zal, in overleg met veldpartijen, wel verder gaan met de nadere uitwerking van vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten en stimulering van scholing gericht op invoering per 2019. Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen.

Onderhoud monumentenpanden Ik heb de afgelopen maanden een interactief beleidstraject gestart onder de naam Erfgoed Telt. Het doel van Erfgoed Telt is dat er in 2019 een financieel stelsel is dat zo goed mogelijk de vele en verschillende monumenten van ons land kan behouden voor de toekomst. Organisaties die actief zijn op het gebied van erfgoed hebben de opgaven en kansen voor het erfgoed naar voren gebracht. Belangenorganisaties als de Bond Heemschut en organisaties die monumenten beheren zoals NV Stadsherstel Amsterdam en andere overheden hebben hun visie gegeven. Ook de niet georganiseerde eigenaren heb ik zo goed mogelijk bij deze discussie betrokken. In een aantal goed bezochte bijeenkomsten in Zwolle, Eindhoven en Amsterdam hebben verschillende partijen aangegeven wat hun wensen en verwachtingen zijn voor de omgang met rijksmonumenten de komende jaren. Ik heb verder alle betrokkenen de mogelijkheid gegeven hun visie kenbaar te maken via erfgoedtelt@minocw.nl. Het is belangrijk te zien dat veel partijen daar gebruik van maken. Zo heb ik bijvoorbeeld van de vakgroep restauratie en de Vereniging van architecten werkzaam in de Restauratie een uitgewerkte analyse ontvangen over het monumentenstelsel en het belang van kwaliteit in de uitvoering.
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker

Aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten blijft voorlopig gehanhaafd.

Op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten te beëindigen en om te vormen naar een subsidieregeling. De beoogde afschaf ging gepaard  met een bezuiniging op het jaarlijks beschikbare budget. Dit wetsvoorstel is aangehouden. Fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten is in ieder geval in 2018 over het belastingjaar 2017 nog mogelijk.

In de Voorjaarsnota 2017 van 1 juni bevestigde het Ministerie van Financiën dat de eerder aangekondigde bezuiniging, die gepaard ging met de omvorming van de monumentenaftrek, definitief van de baan is. Het is aan het nieuwe kabinet om besluiten te nemen over de ombuiging van de monumentenaftrek naar een subsidieregeling.

bron: Restauratiefonds

 

Brief Heemschut inzake de Invoeringswet Omgevingswet

Minister van Infrastructuur en Milieu Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Betreft: Reactie op consultatieversie Invoeringswet Omgevingswet – concept

Amsterdam, 3 februari 2017

Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu,

Erfgoedvereniging heeft kennis genomen van de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet. Met deze wet is een volgende stap gezet in de voltooiing van het nieuwe wettelijke stelsel van het omgevingsrecht. De invoeringswet laat een diverse palet aan aanpassingen, nieuwe hoofdstukken en overgangsrecht zien. Heemschut wil graag opnieuw haar waardering uitspreken voor de wijze waarop het wetgevingsproces wordt aangepakt. Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten.

Wachttijd inwerkingtreding besluiten onomkeerbare activiteiten (art. 16.79 Ow) Heemschut is tevreden met de verlenging van de wachttijd voor de inwerkingtreding van besluiten met betrekking tot onomkeerbare activiteiten naar vier weken. Met deze uitvoering van de motie Meijer c.s. is belanghebbenden meer en kostbare tijd gegund eventuele bezwaren te formuleren en eventueel een voorlopige voorziening aan te vragen. De concrete activiteiten die onder de omschrijving ‘onomkeerbare activiteiten’ vallen, zullen worden benoemd in een AMvB, dat schept duidelijkheid. Activiteiten als het slopen van monumenten en het kappen van bomen zullen zeker in deze categorie vallen. Heemschut vraagt echter nadrukkelijk uw aandacht voor het “veranderen van monumenten”, zoals expliciet in de aangenomen motie staat vermeld. Naar onze opvatting is het noodzakelijk dat elke ‘monumentenvergunning’, dat wil zeggen elke omgevingsvergunning waarin een onderdeel is opgenomen dat betrekking heeft op het veranderen van het monument, als onomkeerbaar wordt aangemerkt. Er vindt in dat geval namelijk altijd een ingreep plaats in een beschermd monument waarbij historisch en beschermd materiaal verloren kan gaan. Zonder wachttijd kan de uitvoering van de activiteiten beginnen, terwijl de vergunning later in een bezwaarprocedure kan worden ingetrokken. Dan kan het kwaad al zijn geschied.

Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland.  Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | www.heemschut.nl | info@heemschut.nl
020-6225292

Heemschut bepleit dan ook nadrukkelijk elke monumentenactiviteit als onomkeerbaar aan te merken. Dit is ook de strekking van de motie Meijer c.s.

Meldingsplicht vergunningvrije ingrepen bij rijksmonumenten In de aangenomen motie De Vries c.s. wordt opgeroepen een meldingsplicht in te stellen voor vergunningvrije activiteiten bij rijksmonumenten. Het is, om verschillende in de motie genoemde redenen, belangrijk dat het bevoegd gezag op de hoogte is wat er met beschermde monumenten gebeurt. Ook als dat vergunning is. De uitwerking van de motie bestaat erin dat het instellen van een meldingsplicht de discretionaire bevoegdheid van de gemeente wordt geacht, ook bij rijksmonumenten. Heemschut bepleit landelijk uniforme regelgeving voor rijksmonumenten op dit gebied. De vergunningsplicht bij rijksmonumentenactiviteiten is ook landelijk, dat wil zeggen in de Omgevingswet geregeld, ook al is de vergunningsverlening zelf een gemeentelijke bevoegdheid. Diezelfde structuur is naar onze opvatting ook gewenst bij vergunningsvrije activiteiten bij monumenten.

Opname gemeentelijke monumenten in omgevingsplan (art. 22.6 Iw) Bij de overgang naar het omgevingsplan zullen gemeentelijke monumenten worden opgenomen in het omgevingsplan. Daaraan wordt ook het vergunningstelsel gekoppeld. Opname in het omgevingsplan is ook noodzakelijk in verband met het instellen van wat het ‘monumentengezicht’ of de ‘monumentenbiotoop’ kan worden genoemd, de bescherming van de omgeving van een monument (art. 5.72 Bkl). Heemschut is tevreden met de regel dat de status van gemeentelijke monumenten bij opname in het omgevingsplan niet appellabel is. De stelselovergang naar het omgevingsplan is inderdaad niet bedoeld om eerdere onherroepelijke sectorale besluiten opnieuw ter discussie te stellen. Heemschut hoopt dat de provincies die een eigen monumentenlijst hebben deze monumenten ook alle (d.m.v. een instructie) zullen laten opnemen in het omgevingsplan. Ook dat is nodig i.v.m. het ‘monumentengezicht’.

Opname rijksmonumenten in het omgevingsplan Over de opname van rijksmonumenten in het bestemmingsplan is op het ogenblik – opvallend genoeg – niets geregeld. Vanuit de principiële gedachte dat het omgevingsplan alle voor de burger kenbare regelgeving over de fysieke leefomgeving bevat, zou opname van rijksmonumenten logisch moeten zijn. Ook is opname in het omgevingsplan noodzakelijk in verband met de instelling van het ‘monumentengezicht’ (art. 5.72 Bkl). Heemschut bepleit dan ook opname van een regel in de Invoeringswet Omgevingswet (of eventueel het toekomstige Invoeringsbesluit) die ervoor zorgt dat

Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland.  Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | www.heemschut.nl | info@heemschut.nl
020-6225292

rijksmonumenten verplicht worden opgenomen in het omgevingsplan. Het stelsel van de Omgevingswet, het principe van eenduidige regelgeving en de kenbaarheid voor de burger vragen om zo’n regel. Dat het vergunningstelsel met betrekking tot rijksmonumenten is opgenomen in de Omgevingswet en niet in het omgevingsplan vormt hiervoor juridisch gezien geen belemmering. Ook eventuele praktische bezwaren van tijdelijke aard, zoals de al dan niet geschiktheid van het huidige register van rijksmonumenten, mogen geen beletsel vormen het principe van opname van rijksmonumenten in het omgevingsplan op te nemen in de regelgeving.

Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij graag bereid een nadere toelichting te geven. We wensen u succes met het verwerken van de reacties en in de verdere totstandkoming van het stelsel van de Omgevingswet.

Met vriendelijke groet, etc.

Met vriendelijke groet

Karel Loeff Directeur

Beëindiging fiscale aftrek onderhoudskosten

Beëindiging fiscale aftrek onderhoudskosten

Restauratie monument
23 september 2016

Update: Lees hier de Nieuwe Kamerbrief van 9 november (externe link); met het verzoek van de Minister aan de Kamer tot het aanhouden van het wetsvoorstel, zodat in 2017 fiscale aftrek onderhoud monumentenpanden mogelijk blijft. Vandaag, 10 november, stemt de Tweede Kamer hier over. 

Op Prinsjesdag 2016 is aan de Tweede Kamer (externe link) bekendgemaakt dat de fiscale aftrek van onderhoud aan rijksmonumenten per 1 januari 2017 zal worden beëindigd. Dit heeft de minister in een brief nader toegelicht. Een aantal zaken zal de minister op korte termijn nog verder uitwerken. De overgangsregeling die is aangekondigd – en loopt tot eind 2018 – wordt nog verder uitgewerkt. Uit de brief blijkt het volgende:

Eigenaren die een ‘onomkeerbare financiële verplichting’ zijn aangegaan voor 1 januari 2017 mogen niet gedupeerd worden.

Eigenaren die in 2017 en 2018 regulier/kleiner onderhoud gaan uitvoeren, komen volgens de brief van de minister in aanmerking voor subsidie van 25% van de onderhoudskosten tussen 2.000 en 10.000 euro (dus 500 tot 2.500 euro subsidie). In de komende weken zal via het ministerie van OCW duidelijk worden hoe de vaststelling van de kosten en (dus) de subsidie en de uitbetaling daarvan plaats zal gaan vinden.

Investeringen boven 10.000 euro kunnen ook in de toekomst nog steeds worden gefinancierd met een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek via het Nationaal Restauratiefonds. Met het vervallen van de fiscale aftrek zal de (maximale) hoogte van de lening worden verhoogd van 70% naar 100% van de vastgestelde kosten. Omdat de fiscale grondslag voor het vaststellen van deze kosten vervallen is, zal hiervoor een nieuwe grondslag moeten worden vastgesteld.

Update: Lees de Nieuwe Kamerbrief (externe link)van 10 oktober

bron: monumenten.nl

Rijksmonumenten en de Erfgoedwet

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. Ze zijn te vinden in het monumentenregister. Iets meer dan de helft is een woonhuis.

Monumentenregister

brochure: Rijksmonumenten en de Erfgoedwet

Subsidie

Voor circa 25.000 rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn, zoals kerken, kastelen en molens, kunnen eigenaren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingssubsidie aanvragen. Deze instandhoudingssubsidie richt zich op het in goede staat houden van monumenten. Dankzij de subsidie is planmatig onderhoud mogelijk en worden dure en ingrijpende restauraties in de toekomst voorkomen.

Ook provincies hebben budget beschikbaar voor instandhouding. Voor aanschaf van een rijksmonument is vanuit de overheid geen subsidie beschikbaar.

Restauratiefonds-hypotheek voor woonhuizen

Eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis kunnen bij het Nationaal Restauratiefonds tegen lage rente een Restauratiefonds-hypotheek aanvragen.

bron: monumenten.nl

Uitstel monumentenaftrek met een jaar.

 

Minister Bussemaker van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het voorstel om de fiscale aftrek op uitgaven voor monumentenpanden af te schaffen met één jaar uitstelt. Bussemaker komt hiermee tegemoet aan de wens van de Kamer en de monumentensector.

De afgelopen maand hebben de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten), Erfgoedvereniging Bond Heemschut en Kunsten ’92 druk gelobbyd om de voorgenomen bezuiniging op de monumentenzorg (met de afschaf van de fiscale regeling als gevolg) van tafel te krijgen in afwachting van de algehele stelselherziening van de monumentenzorg in 2018. De bezuiniging van 25 miljoen die Bussemaker met het afschaffen van de fiscale aftrek wilde bereiken is echter nog niet van de baan en moet volgend jaar op de begroting van OCW gevonden worden.

De minister houdt het wetsvoorstel voorlopig aan. Daarmee neemt ze langer de tijd om verder te werken aan de nieuwe subsidieregeling ter vervanging van de oude fiscale regeling. De komende tijd zal over een mogelijke vervangingsregeling met de Kamer en het erfgoedveld verder gesproken worden. De minister heeft de Kamer suggesties gedaan hoe de huidige regeling aan te passen.

Via deze link kunt u de brief van de minister downloaden.

Bronnen: Persbericht Kunsten ’92 en ERFGOEDSTEM

Beëindiging fiscale aftrek onderhoudskosten

 

Kamer kritisch op plannen Kabinet voor bezuiniging op monumenten

 • 70 • Bron: Persbericht Kunsten ’92

 

Het aanbieden van de petitie Foto: Kunsten '92Het aanbieden van de petitie Foto: Kunsten ’92

Vandaag hebben FIM, Bond Heemschut en Kunsten ’92 een petitie tegen de voorgenomen bezuiniging op monumenten aangeboden aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Karel Loeff (directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut) overhandigde aan voorzitter Pieter Duisenberg de 10.468 keer ondertekende petitie ‘Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!

De aanwezige Kamerleden benadrukten allen het belang in te zien van het behoud van monumentaal erfgoed voor de hele samenleving. Voorzitter Duisenberg was onder de indruk van het aantal ondertekenaars en gaf te kennen de petitie zeer serieus te nemen en dat dit onderwerp de volle aandacht heeft van de Kamer.

Gisteren bleek bij het Tweede Kamerdebat over de belastingplannen voor volgend jaar dat zowel oppositie als coalitie kritisch zijn op de plannen van het kabinet om te bezuinigen op o.a. de fiscale regelingen voor monumenten en scholing. Het kabinet heeft de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Oppositiepartijen CDA, SP, D66 en ChristenUnie zien niets in het wetsvoorstel, omdat het als een “ordinaire” bezuiniging is bedoeld en het ten koste gaat van cultureel erfgoed. Ook coalitiepartner VVD is kritisch, omdat het niet duidelijk is of de nieuwe subsidieregelingen (die ervoor in de plaats komen) goed zullen werken en omdat het om onderwerpen gaat die de VVD belangrijk vindt, zoals het in stand houden van cultureel erfgoed (en een leven lang leren), aldus VVD-Kamerlid Aukje de Vries. De andere coalitiegenoot PvdA is kritisch vanwege de gebrekkige uitwerking van de plannen.

Aanstaande maandag 7 november vindt het vervolg van het Tweede Kamerdebat ‘Pakket Belastingplan 2017’ plaats, waarbij staatssecretaris Wiebes de vragen van de Kamer zal beantwoorden. Ook minister Bussemaker komt naar de Kamer voor dat debat. Zie agenda.

De delegatie die de petitie aanbood, bestond uit Karel Loeff (Bond Heemschut en secretaris FIM), Mathijs Witte (Bond Heemschut), Leo Endedijk (Hollandsche Molen en voorzitter FIM), Nel Viersen (Bewoond Bewaard en vice voorzitter FIM), Jephta Dullaart (FIM), Heleen Alberdingk Thijm (Kunsten ’92), Per Insinger (VPHB), Berend Pastoor (FPG), Roel Robbertsen (FPG), Ewoud van Arkel (Agrarisch Erfgoed Nederland)

Wethouders 67 monumentengemeenten sturen brief aan Tweede Kamer tegen afschaffen fiscale aftrek monumenten

OKT272016

Wethouders van 67 monumentengemeenten verzoeken de Tweede Kamer per brief om niet akkoord te gaan met voorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Wiebes om  – vooruitlopend op een herijking van het financiële stelsel per 2017 – de fiscale aftrek voor woonhuismonumenten af te schaffen en om te bouwen tot een subsidieregeling. Waarbij tevens het budget wordt verlaagd van 57 miljoen naar 32 miljoen. Reden daarvoor zijn de te verwachten ongewenste negatieve effecten voor ons erfgoed, de eigenaren en de overheid.

“Wij vragen u dan ook niet akkoord te gaan met een korting op het budget en het voorstel kritisch te bezien door niet vooruitlopend op de herijking van het financiële stelsel voor monumenten  te besluiten tot deze essentiële koerswijziging.”

Lees hieronder de brief van wethouder Gerdo Grootheest (gemeente Maastricht), mede namens 63 andere gemeenten:

Brief monumentengemeenten aan Tweede Kamer over afschaffen fiscale aftrek monumenten

OPROEP: Ook andere gemeenten kunnen zich nog melden om deze brief te ondersteunen! Dat kan door een mail te sturen naar Gerda Kroeze: wg.kroeze@deventer.nl .

Inmiddels wordt de brief ondersteund door wethouders van de volgende 67 gemeenten:
Aalten, Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Berkelland, Breda, Bronkhorst, Brummen, Brunssum, Delft, Den Haag, Deventer, Doesburg, Doetinchem,  Dongeradeel, Dordrecht, Eijsden-Margraten, Epe,  Grave, Groningen, Gulpen-Wittem, Haarlem, Harderwijk, Harlingen, ’s Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Kampen, Krimpenerwaard, Leeuwarden, Leiden, Lochem, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Middelburg, Montferland, Nuth, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Rheden, Roermond, Rotterdam, Schiedam, Schouwen-Duiveland, Sittard-Geleen, Sluis, Stein, Sudwest-Fryslan, Tilburg, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vaals, Venlo, Venray, Vlissingen, Voerendaal, Voorst, Waterland, Weert, Winterswijk, Wijdemeren, Zaanstad, Zutphen en Zwolle.

Ook kunt u de petitie ondertekenen!

brievenbus monument

Restauratie monument

23 september 2016

Op Prinsjesdag 2016 is aan de Tweede Kamer (externe link) bekendgemaakt dat de fiscale aftrek van onderhoud aan rijksmonumenten per 1 januari 2017 zal worden beëindigd. Dit heeft de minister in een brief nader toegelicht. Een aantal zaken zal de minister op korte termijn nog verder uitwerken. De overgangsregeling die is aangekondigd – en loopt tot eind 2018 – wordt nog verder uitgewerkt. Uit de brief blijkt het volgende:

Eigenaren die een ‘onomkeerbare financiële verplichting’ zijn aangegaan voor 1 januari 2017 mogen niet gedupeerd worden.

Eigenaren die in 2017 en 2018 regulier/kleiner onderhoud gaan uitvoeren, komen volgens de brief van de minister in aanmerking voor subsidie van 25% van de onderhoudskosten tussen 2.000 en 10.000 euro (dus 500 tot 2.500 euro subsidie). In de komende weken zal via het ministerie van OCW duidelijk worden hoe de vaststelling van de kosten en (dus) de subsidie en de uitbetaling daarvan plaats zal gaan vinden.

Investeringen boven 10.000 euro kunnen ook in de toekomst nog steeds worden gefinancierd met een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek via het Nationaal Restauratiefonds. Met het vervallen van de fiscale aftrek zal de (maximale) hoogte van de lening worden verhoogd van 70% naar 100% van de vastgestelde kosten. Omdat de fiscale grondslag voor het vaststellen van deze kosten vervallen is, zal hiervoor een nieuwe grondslag moeten worden vastgesteld.

Update: Lees de Nieuwe Kamerbrief (externe link)van 10 oktober

bron: Monumenten.nl

Op erfgoed bezuinigen? een monumentale vergissing!

De Federatie Instandhouding Monumenten, Kunsten ’92 en Erfgoedvereniging Bond heemschut zijn een campagne gestart om te protesteren tegen het kabinetsvoornemen om in de begroting 25 miljoen euro voor de instandhouding van monumenten te schrappen. Hieronder vallen niet alleen meer dan 30.000 woonhuizen, maar ook honderden boerderijen, buitenplaatsen, molens, landgoederen, tuinen en parken. Ongeveer de helft van de 60.000 rijksmonumenten wordt door deze bezuiniging getroffen. De eigenaren van deze panden mogen straks het onderhoud grotendeels zelf gaan betalen. Het bezitten van een Rijksmonument wordt zo een dure aangelegenheid en onbetaalbaar voor vele monumentenbezitters. Dat is een miskenning van de waarde van monumenten voor de gemeenschap en ondergraaft de bereidheid onder eigenaren om rijksmonumenten goed en planmatig te onderhouden. Monumenteneigenaren rekenen op een betrouwbare overheid en het afschaffen van de fiscale aftrek schaadt het vertrouwen. Dat leidt tot uitstel, afstel en waardenverlies van rijksmonumenten. En dus tot hogere kosten in de toekomst!

Wij

Federatie Instandhouding Monumenten, Kunsten ’92, Erfgoedvereniging Bond Heemschut

constateren

  • Dat de aangekondigde bezuinigingen zorgen voor uitstel en afstel van periodiek onderhoud aan rijksmonumenten en leiden tot verval.Dat 89% van de Nederlanders vindt dat monumentaal erfgoed behouden moet blijven.Dat eigenaren gedemotiveerd worden om zich actief in te zetten voor behoud van hun monument.Dat door bezuinigingen monumenten in de knel komen!

en verzoeken

  • Om de voorgenomen bezuiniging door de afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten voor particuliere monumenteneigenaren, terug te draaien.Om elders het geld te vinden om de bezuiniging op de Begroting van OCW te compenseren.Om de minister van OCW en de staatssecretaris van Financiën te bewegen in gesprek te gaan met de sector hoe een nieuw stelsel vorm dient te krijgen.
  • 20-09-2016
    Uit persbericht van Kunsten ’92: “Slecht nieuws voor monumenteneigenaren: de fiscale aftrek voor monumenteneigenaren wordt afgeschaft, waarmee het onderhoud van monumenten van 30.000 particulieren in gevaar komt. Het betekent een bezuiniging van 25 miljoen euro op de cultuurbegroting.”

 

Instandhoudingssubsidie aanvragen in 2016 niet meer mogelijk

De Restauratiebeurs gaat dit jaar in op de kwaliteit van restauratie en onderhoud van een

monument.

08 april 2016

Dit jaar kan er geen subsidie meer aangevraagd worden voor de instandhouding van gebouwde,      groene of archeologische monumenten

De indieningstermijn is op 31 maart gesloten. In de komende maanden behandelt de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de binnengekomen aanvragen.

De Rijksdienst controleert of de aanvragen compleet zijn, inclusief alle verplichte bijlagen.

Ook kijken we of de aanvragen voldoen aan de indieningsvereisten.

Mocht er informatie ontbreken, dan stuurt de Rijksdienst een verzoek om aanvullende informatie.

Eind augustus ontvangen alle aanvragers gelijktijdig bericht over toekenning of afwijzing van

hun subsidieaanvraag.

Nadat alle besluiten zijn verstuurd, publiceert de Rijksdienst op deze website een

overzicht van toegekende subsidies

De eerstvolgende aanvraagperiode voor instandhoudingssubsidie is van 1 februari tot en met 31 maart 2017.

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling en de wijze van verdeling van het budget

op Alles over instandhoudingssubsidie.

Met vragen kunt u terecht bij de:

InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: info@cultureelerfgoed.nl of 033 – 421 7 456

Verslag bespreking Erfgoedwet in Tweede Kamer 2 juni 2015

Een greep uit het verslag:

Pechtold:  “…….Om schade aan monumenten te voorkomen heb ik ook een amendement ingediend op de Omgevingswet. Hierin wordt een algemene instandhoudingsverplichting voor eigenaren opgenomen onder het motto: je moet het dak repareren als de zon nog schijnt. Door dit in de wet op te nemen kan worden voorkomen dat eigenaren hun monumenten al dan niet opzettelijk verwaarlozen. Dit komt de staat van ons erfgoed ten goede…… Ook over een ander punt zijn de heer Monasch en ik het roerend met elkaar eens, namelijk over de wens om monumenten en hun interieurs, de ensembles, in samenhang te kunnen beschermen. Het geheel is immers meer dan de som der delen.

CU “………De inzet was een landelijk netwerk van interieurwachters…..Wat is er met dit voornemen gebeurd? ..”

“…Waarom wordt de behandeling van de NMo en de voorgenomen vervreemding niet in één keer behandeld met de voorliggende Erfgoedwet? (verkoop 34 mon.complex, mh)

SGP “….Een eigenaar mag een monument niet actief of passief verwaarlozen. Dat betekent dat het monument ten minste wind- en waterdicht gehouden moet worden. De regering vindt dat gelukkig een prima uitgangspunt, maar creëert toch wat verwarring. In het wetsvoorstel wordt namelijk een definitie ingevoerd van normaal onderhoud. Dat zijn noodzakelijke, reguliere werkzaamheden, gericht op het behoud van de monumentale waarde. De vraag is echter waarom deze definitie wordt ingevoerd, terwijl deze verder in het wetsvoorstel niet wordt toegepast…” …. Later zegt de minister: “Nu vind ik het wel van belang dat verplichtingen van eigenaren om te voldoen aan de instandhoudingsplicht proportioneel moeten zijn en ook op die manier moeten worden gehandhaafd. Het moet dus niet zo zijn dat de gemeente bij het ontbreken van elk likje verf bij de eigenaar op de stoep staat. Ook is het niet de bedoeling dat de gemeente wacht met het aanspreken van een eigenaar tot het moment waarop instandhouding alleen nog te realiseren is met een alomvattende restauratie. Met die kanttekening ben ik bereid om het oordeel over dit amendement aan de Kamer te laten…”

“CDA “..Is het niet zo dat de Nederlandse regering zich met het verdrag van Granada uit 1994 verplicht heeft om ook het interieur van monumenten te beschermen?..

“…De beschrijving geeft ook aan hoe ver de overheid vervolgens kan gaan met ingrijpen. Dit blijkt uit een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 oktober 2014. Hieruit vloeit voort welke aspecten van het monument in het bijzonder beschermwaardig zijn. Hieruit kan vervolgens dan ook afgeleid worden welke aspecten juist geen monumentale waarde toekomen. Deze kunnen dus gewijzigd worden door de eigenaar. Het is daarom van belang dat deze beschrijving goed is…”…….. reactie: Zij/de regering stelt dat de RCE verantwoordelijk is voor het bijhouden van het register. In opdracht van het ministerie worden verbeteracties voorbereid

Naoorlogs: “…Is zij bereid om nog dit jaar met een integrale visie te komen op het behoud en de bescherming van dit naoorlogs erfgoed, zoals de Raad voor Cultuur geadviseerd heeft in zijn advies van 4 juli 2013? Het gaat daarbij zowel om een intensivering van het aanwijzingsprogramma voor monumenten uit de periode 1945-1965, als om het starten van een aanwijzingsprogramma voor de periode 1959-1965…”

Vrijwilligers: “…De minister schrijft dat het juridisch mogelijk is om het te regelen, de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) heeft zelfs een heel eenvoudig model ontwikkeld om het te doen, maar toch schrijft de minister de Kamer dat zij het niet doet. Ik roep de minister nog een keer op om ervoor te zorgen dat vrijwilligers kunnen meetellen in de eigen inkomsten bij de aanvraag van een Brim-subsidie…”

VVD: “..Ik zei het al eerder: monumenten hebben op dit moment een bijzondere aantrekkingskracht. Het is in en hip om te genieten van cultuurgoed. Met name steden en dorpen met een historisch hart trekken veel belangstellenden of mensen die in een monumentale woning willen wonen. We lopen dus het risico dat ook steeds meer mensen zich willen bemoeien met privaat cultureel bezit. De betrokkenheid bij ons erfgoed is heel positief maar kent ook perverse effecten, zoals bemoeizucht en regeldrift. Hoe zorgen we ervoor dat de aanwijzing als beschermd cultuurgoed, met de nodige regelgeving voor de eigenaar tot gevolg, in balans is met het belang van cultuurgoederen voor de hele samenleving? In de Erfgoedwet wordt in artikel 3.9 ingegaan op de procedurele stappen om tot aanwijzing van een beschermd cultuurgoed te komen. Voor de VVD is het belangrijk dat de eigenaar van een cultuurgoed altijd het laatste woord heeft als de minister een rijksmonument of rijkscultuurgoed aanwijst. Zijn belang en recht staan wat de VVD betreft voorop.

Wet alleen voor rijksmonumenten: Ik vind dat wij bij de behandeling van dit wetsvoorstel een duidelijk voorbehoud moeten maken en de wet alleen van toepassing moeten laten zijn op rijksmonumenten en erfgoed van nationaal belang.

De minister: Roerend erfgoed behorend bij gebouw: “…Ik zou mij kunnen voorstellen de heer Monasch zijn amendement in een motie omzet, waardoor wij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zouden kunnen vragen om een register te maken van de belangrijkste interieurensembles. Ik zeg erbij dat dat wel beperkt moet blijven…”

Groene monumenten: Ik heb verder het voornemen om onderzoek te laten doen naar de instandhouding van zogenaamde “groene monumenten”. Stadstuinen horen daarbij. Mocht uit dat onderzoek blijken dat er iets in die zin speelt, dan zullen wij dat terstond opnemen.

Samenhang met de verkoop bedongen vergoeding ter zake van restauratiewerkzaamheden zijn geen aftrekbare onderhoudskosten.

Uitgaven voor monumentenpanden. Er is sprake van een in samenhang met de verkoop bedongen vergoeding ter zake van restauratiewerkzaamheden die ten tijde van de aankoop in opdracht van de verkoper zijn verricht. Geen sprake van onderhoudskosten in de zin van artikel 6.31, eerste lid, letter b, van de Wet IB 2001. Da

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Kenmerken 13/00417 en 13/00418

30 juni 2015

zie ook onder koop-aannemingsovereenkomst

Lage btw-tarief bij renovatie en herstel van woningen vervalt per 1 juli 2015

het lage btw-tarief voor het verbouwen en herstellen van woningen wordt Vanaf 1 juli weer 21 procent.

Vanaf 1 maart 2013 tot en met 30 juni 2015 geldt het lage btw-tarief van 6 procent voor de arbeidskosten die bij een verbouwing of renovatie gemaakt worden.

Huizenbezitters die nog van dit lage tarief willen profiteren, moeten ervoor zorgen dat de werkzaamheden voor 1 juli afgerond zijn. Voor alles wat na die datum wordt gedaan, geldt weer het hogere btw-tarief.

En iedereen die alvast aanbetalingen doet voor werkzaamheden op of na 1 juli, moet toch een tarief van 21 procent betalen.

Voor het schilderen, stukadoren en isoleren van woningen ouder dan twee jaar blijft het lage tarief wel gelden.

bron: Belastingdienst.