Aftrek onderhoudskosten wordt per 2019 omgezet in een subsidie.

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 april 2019 nr. WJZ/6093459, houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan rijksmonumenteneigenaren voor de in 2019 gemaakte drukkende onderhoudskosten in het kader van een vóór 2019 aangevangen onderhoudsproject (Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-24795.pdf

 

Op Prinsjesdag 2016 presenteerde het kabinet plannen om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten te beëindigen en om te vormen naar een subsidieregeling. Dit wetsvoorstel is aangehouden, waardoor tot op heden deze wijziging nog niet is ingevoerd. In de Voorjaarsnota 2017 van 1 juni bevestigde het ministerie van Financiën dat de eerder aangekondigde bezuiniging die onderdeel was van deze plannen, definitief van de baan is.
Dit jaar heeft het ministerie van OCW, in overleg met diverse veldpartijen, gewerkt aan een vervangende subsidieregeling. De contouren van deze nieuwe regeling zijn in de brief ‘Erfgoed Telt’ beschreven.
In deze brief kondigt het huidige kabinet aan om de aftrek per 2019 om te zetten in een subsidie. Over het fiscaal jaar 2018 kan nog gebruik gemaakt worden van de fiscale aftrekmogelijkheden zoals beschreven op de site van de Belastingdienst. Deze verandering betekent verder dat rijksmonumenteigenaren die gebruik maken van een laagrentende lening van het Restauratiefonds in aanmerking komen voor een 100% lening via het Restauratiefonds (voorheen 70%). Eigenaar-bewoners van een rijksmonument kunnen in de nieuwe regeling maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte kosten voor sober onderhoud, conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Eigenaren (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van een rijksmonument dat niet bestemd is voor bewoning kunnen net als in de huidige situatie gebruik maken van de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

sim_leidraad_subsidiabele_instandhoudingskosten-geldend_vanaf_31-03-2018_0

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032075/2018-03-31#Bijlage

Bron: restauratiefonds