Koop-aannemingsovereenkomst -Bron

Onderhoudskosten van monumentenpanden zijn in beginsel aftrekbare uitgaven voor monumentenpanden. Dit wordt niet anders als het monumentenpand wordt gekocht met de bedoeling onderhoud te verrichten. De aankoopkosten van een pand zijn bronkosten. Bronkosten zijn geen aftrekbare uitgaven. Nadat is vastgesteld dat sprake is van aftrekbare monumentenuitgaven komt de vraag op, aan wie de aftrekbare kosten kunnen worden toegerekend.
Deze beoordeling is afhankelijk van de gesloten overeenkomst(en).Onderscheidend criterium is wie het onderhoud voor zijn rekening neemt. Als de koper de kosten betaalt, heeft hij in beginsel recht op aftrek.
De kosten voor renovatie van het monumentenpand zijn voor de koper niet aftrekbaar als de aanneemsom als meegekochte onderhoudsverplichting als onverbrekelijk onderdeel van de koopovereenkomst moet worden beschouwd. De verantwoordelijkheid en het risico van de renovatie blijft dan rusten op de verkoper.

Jurisprudentie:

Aftrekbaarheid restauratiekosten monumentaal pakhuis. rechtbank Den Haag 17062014

in hoger beroep:

Samenhang met de verkoop bedongen vergoeding ter zake van restauratiewerkzaamheden die ten tijde van de aankoop in opdracht van de verkoper zijn verricht.