Huurder(lasten) – juridische kosten en uitkoopsom

Onder de aftrekbare onderhoudskosten vallen de kosten van werkzaamheden aan een monumentenpand voor zover die werkzaamheden hebben gestrekt tot het in bruikbare staat herstellen of behouden van het monumentenpand, zoals dat bij de aanvang van de werkzaamheden bestond en deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt. Belanghebbende heeft aangevoerd dat de kosten van uitplaatsing door hem zijn gemaakt teneinde het grootonderhoud te kunnen laten uitvoeren. Daarmee staat al vast dat deze kosten niet de werkzaamheden van het groot onderhoud betreffen. De kosten van uitplaatsing van de huurder en de in verband daarmee gemaakte juridische kosten zien naar het oordeel van het Hof niet op werkzaamheden van bouwkundige aard aan het pand. Er is derhalve geen sprake van aftrekbare onderhoudskosten

Jurisprudentie:

Kosten juridische procedures en uitkoopsom huurder vormen geen onderhoudskosten, uitspraak enkelvoudige kamer 6 maart 2014.

Kosten beeindiging huurovereenkomst ook in hoger beroep niet aftrekbaar, 27 maart 2015

Besluit staatssecretaris 7 maart 2016. BLKB2016-360m

Huurderslasten :Niet aftrekbaar zijn de zogenoemde huurderslasten, zoals tuinonderhoud, behangen, binnenverf- en witwerk en kleinere reparaties (Hoge Raad, 5 oktober 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3910).